SILÁŽNÍ ŽLABY
Popis – schéma
Silážní dílce tvoří ucelený systém pro rychlou montáž silážních žlabů typu „A“ a žlabů zastřešených. Žlaby jsou montovány z dílců beton C 25/30, C 30/37. Krytí výztuže 25 – 35 mm. Dílce jsou opatřeny závěsnými oky pro manipulaci, opěry navíc prostupy v těžišti. Skladebný žlab má standardní světlost (šířku 15 m ).

Použití – manipulace
Konstrukční systém se používá pro stavbu průjezdných siláží, polních hnojišť apod. (typ A ) nebo halových skladů siláže ( zastřešený žlab ). Zastřešený žlab lze provést i bez dřevěné střešní konstrukce. Atypické úpravy je třeba projednat na technickém oddělení výrobce. Silážní žlaby je nutno účinně izolovat proti úniku znečisťujících látek. S dílci se manipuluje za závěsná oka. Při manipulaci s opěrou se používá otvor v těžišti. Dílce se skladují na rovné zpevněné ploše s proklady ve vzdálenosti max. 300 mm od okraje dílce do výšky hranice max. 2 m. Dílce se dopravují běžnými dopravními prostředky v horizontální poloze řádně proložené a zajištěné proti posunutí.

Předpisy
ČSN EN 13369, PNP E04/IZX, ČSN EN 206-1, vyhl. SÚBJ č.307/2002 sb.
OPĚRNÉ STĚNY GREFA
Popis – schéma
Stěny opěrné Grefa-dílce jsou železobetonové obráceného průřezu „ T “ bez nebo s vyčnívající výztuží pro dodatečné zmonolitnění. Beton min. C25/30 XD3. Čela dílců jsou rovná s průběžnou svislou drážkou pro zálivkový beton. V horní ploše dílců jsou ocelové desky sloužící ke vzájemnému spojení. Dílce se ukládají zpravidla na betonový základ za sebou na styk vždy montážními háky po směru stavby. Pro manipulaci jsou dílce opatřeny závěsnými oky a montážními otvory.

Použití – manipulace
Opěrné stěny se používají pro vytváření polních hnojišť, siláží, skládek sypkých hmot apod.. Případné atypické úpravy je třeba předem projednat s technickým odborem výrobce. Skladují se na naležato zajištěné proti překlopení jednotlivě podložené klínem v drážce v místě montážních otvorů. Manipulace se provádí za závěsná oka běžnými zdvihacími prostředky. Pro překlopení do svislé polohy a montáž jsou určeny prostupy ve svislé stěně dílce. Doprava v poloze naležato se zajištěním proti posunutí.

Předpisy
ČSN EN 13369, PNP E03/IZX, ČSN EN 206-1, vyhl. SÚJB č.307/2002 sb.

Certifikát : č. 050-007924, vydaný technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Předměřice nad Labem, autorizovanou osobou č. 204. Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu.
STO : č. 050 – 007920 platné do 31.5.2009