STROPNÍ DESKY
Popis – schéma
Dílce jsou navrženy plné z železobetonu pro přenášení ohybových momentů. Materiál beton C 25/30 XC1 (skořepiny C 30/37 XC1), min. krytí výztuže je 15 mm.

Použití – manipulace
Stropní desky plné jsou určeny pro vytváření prefabrikovaných vodorovných konstrukcí. Desky nelze používat k vytváření konzol bez úpravy výztuže s vyjímkou PZP 36/10. Manipulace jeřábem, podvazem nebo za 2 závěsná oka podle délky/šířky dílce.
Skladování naležato s proklady v1/10 délky od čela dílce. Plné desky lze skladovat i nastojato na boční stykové ploše s opěrou proti posunutí.
Desky se dopravují na pevné ložné ploše podélnou osou ve směru dílce. Desky musí být označeny na horní straně značkou (tato musí být vždy nahoře při uložení desky na stavební konstrukci), aby nedošlo k záměně uložení do stavebního díla.

Předpisy
ČSN EN 13 369, ČSN EN 206-1, PNP A07/PZP, vyhl. SÚJB č. 307/2002 sb.

Na stropní desky a panely je vydán certifikát č. 204/C5/2009/050-017892 TZÚS STAVEBNÍM Praha s.p., pobočka 050 Předměřice nad Labem autorizovanou osobou č. 204.

Certifikát: č. 204/C5/2009/050-017892
STO: č. 050 – 017803
desky plné bez montážních ok / s montážními oky

STŘEŠNÍ DESKY
Popis – schéma
Střešní desky kazetové jsou železobetonové deskové skořepinové dílce vylehčené kazetami. Uložení desek minimálně na tloušťku obvodového žebra. Krytí výztuže 10 a 20 mm.

Použití – manipulace
Střešní desky kazetové jsou určeny pro prefabrikované střešní konstrukce. Je možné je používat pouze jako prostý nosník. Desky se nemohou používat k vytváření konzol. Veškeré změny rozměrů a zatížení je třeba konzultovat s technickým oddělením výrobce. Manipulace se provádí jeřábem za čtyři závěsná oka v poloze v jaké budou zabudovány ve stavbě. Dílce se skladují naležato max. ve 12-ti vrstvách, s proklady v čelech desek. Desky se dopravují na zpevněné ložné ploše naležato proložené v čelech desek proklady, podélnou osou ve směru jízdy, zajištěné proti posunutí a překlopení.

Předpisy
ČSN 723000, ČSN 731201, ČSN EN 206-1, ČSN 732046, ČSN 7320487, ČSN 732035,
ČSN 732011, ČSN 731373, PNP A1/PZS

PŘEKLADY
Popis – schéma
Malorozměrné dílce tvaru pravidelného kvádru nebo obdélníkového průřezu Vyrobené z železobetonu. Překlady jsou navrženy pro přenášení ohybových momentů. Označené dílce jsou opatřeny na vnější boční stěně tepelnou izolací z heraklitu nebo lignoporu. Materiál beton C 20/25, krytí nosné výztuže 15mm. Zatížení qv=výpočtové zatížení na běžný metr bez vlastní hmotnosti dílce.

Použití – manipulace
Překlady jsou určeny k vytváření prefabrikovaných konstrukcí nadpraží nad okenními a dveřními otvory, příp. v jiných konstrukcích, kde vyhovují svými rozměry a únosností. Překlady je možné používat pouze jako prostý nosník. Nelze je používat k vytváření konzol bez úpravy nosné výztuže. Veškeré požadavky na změny rozměrů a zatížení příp. typu a umístění a tepelné izolace je nutno konzultovat s technickým oddělením výrobce. Manipulace se provádí za dvě závěsná oka nebo podvěsem pomocí jeřábu, příp. ručně, pokud jejich hmotnost tuto manipulaci umožňuje. U výrobce se překlady manipulují speciálními závěsnými prostředky (samosvorné kleště). Skladování na rovné zpevněné ploše ve vrstvách, proloženy proklady v každé vrstvě ve vzdálenosti 20cm od konce záhlaví. Doprava běžnými dopravními prostředky ve vrstvách s proložením, podélnou osou ve směru jízdy, zajištěné proti posunutí. Přelady musí být označeny na vrchní straně značkou(tato musí být vždy nahoře při uložení překladu na stavební konstrukci),aby nedošlo k záměně uložení do stavebního díla.

Předpisy
ČSN EN 13 369, ČSN EN 845-2, ČSN-EN 206-1, PNP B 01/RZP, vyhl.č.307/2002

Na překlady je vydán certifikát č. 050-015092 TZÚS Praha s.p., pobočka 050 Předměřice nad Labem autorizovanou osobou č. 204.

Certifikát : č. 050 – 015092
Protokol o zkoušce typu : č. 1020 – CPD – 050015090