SILNIČNÍ PANELY
Popis – schéma
Silniční panely jsou prefabrikované plošné dílce deskového tvaru vyrobené ze železobetonu. Výztuž při spodním i horním povrchu, krytí výztuže 25 mm. Manipulace za všechny zabudované manipulační háky.

Použití – manipulace
Silniční panely jsou určeny k vytváření dočasných vozovek sloužících pro účelovou (např. staveništní) dopravu, jako krytová vrstva pozemní komunikace, objížďková komunikace nebo dopravní plochy parkovací, průmyslové apod..Jsou navrženy s předpokladem 5-ti leté životnosti dílců, při dodržení dopravního zatížení třídy III. až VI podle ČSN 73 6114. Silniční panely se ukládají na podloží z nestmelených materiálů ( štěrkopísková vrstva tloušťky 150 mm o Edef1 =20 Mpa ,pod kterým je soudržná zemina o Edef1 = 5 Mpa). Podloží se vyrovná tak, aby na pláni nebyly podélné a příčné zlomy a nerovnosti. Vyrovnaná pláň se musí zhutnit dle ČSN 72 1006. Silniční panely tl. 150 mm jsou navrženy pro zatížení silničními vozidly III. Kat. do hmotnosti 6 tun, panely tl 180 a 215 mm pak vozidly hmotnosti 20 tun o kolovém tlaku 50 kN. Dílce se manipulují za všechny závěsné háky, skladují se na sebe v max. 12ti vrstvách s proložením na zpevněné ploše zabezpečené proti posunutí a překlopení. Dopravují se podélnou osou ve směru jízdy.

Předpisy
ČSN EN 13 369, ČSN 73 61 31-2, ČSN EN 206-1, PNP D10/KZD, vyhl. SÚBJ č. 307/2002, ČSN 73 6114 – změna Z1. Prvky jsou standardně vyráběny z betonu C 25/30 a oceli R 10505

Certifikát : č. 050 – 007695
STO : č. 050 – 007691 platné do 31.5.2010

Výrobní tolerance
délka L (mm) : +/- 12 mm
šířka B (mm) : +/- 8 mm
výška H (mm) : +/- 4 mm
ZATRAVŇOVACÍ PANELY
Popis – schéma
Zatravňovací panel ( mřížkový vegetační dílec )je vyroben z vibrovaného železobetonu třídy C 25/30 příp. C 30/37.

Použití – manipulace
Panely zatravňovací se používají pro zpevněná travnatá parkoviště osobních vozidel s omezenou denní dobou parkování na 10 hodin pro stavby občanské vybavenosti, odpočívadla silnic a dálnic, účelové, rekreační a jiné druhy parkovišť, zpevněné přístupové komunikace ke garážím, terénní, sadové úpravy apod. Podloží se navrhuje v tloušťce zpravidla 100 mm ( zemina s objemovou hmotností 1600-1750 kg/m3 ). Panely vyhovují nahodilému zatížení silničními motorovými vozidly o hmotnosti 2,5 t a největšímu kolovému tlaku 7,5 kN (ČSN 73 0035). Manipulace s panely se provádí jednotlivě pomoci jeřábu za závěsné prostředky. Panely se dopravují a skladují v hranicích naležato s proklady ve vzdálenosti max. 300 mm od kraje do výšky max. 1,8m. Těžké stavební mechanizmy se nesmí při pokládce pohybovat po položených vegetačních dílcích a ani po upraveném podkladu.

Předpisy
ČSN 73 6131-3, ČSN EN 13 369, PNP D12KZD, ČSN 73 0035, ČSN EN 206-1, vyhl. SÚJB č. 307/2002 sb.