ENERGOKANÁLY
Popis – schéma
Stavební dílce jsou vyrobeny z vyztuženého betonu.
1. Zákrytové desky. IZE 732-737-10 jsou bez závěsných ok se skosenými bočními stěnami a vyspádovanou horní plochou, ostatní desky mají boční stěny rovné a jsou opatřeny závěsnými oky.

2. Tvar L. Svislá je konstantní tloušťky s drážkami v čelech pro montážní zálivku. Dno má dvoustupňový náběh a rovná čela. Manipulace závěsnými oky umístěnými v horní ploše svislé stěny nebo za prostupovými otvory.

3. Tvar U. Svislé stěny dílce jsou proměnné tloušťky s drážkami v horních plochách pro montážní zálivku. Dno má oboustranný dvoustupňový náběh. Čela jsou rovna. Manipulace prostupy ve svislých stěnách nebo Závěsnými oky v patě dílce.

Použití – manipulace
Dílce jsou určeny k vytváření prefabrikovaných energokanálů pro ochranu podzemních vedení Inženýrských sítí. Energokanály lze použít pro posouzeni i k budování jiných podzemních a nadzemních objektů, pokud vyhovují svými rozměry a únosností. Všechny dílce jsou navrženy na užitné zatížení zeminou o mocnosti 0,5-1,2m nad úroveň zákrytové desky včetně přitížení bočními klíny s odklonem 15° od svislice (zemina o objemové hmotnosti 2000kg/m3 a úhlu vnitřního třeni 30°) a ideálním vozidlem třídy B hmotnosti 30 tun. Dílce uložené pod hladinou spodní vody a v agresivním prostředí musí být přiměřeně chráněny proti těmto účinkům tohoto prostředí.Manipulace a skladování na zpevněné ploše :

1.Zákrytové desky-naležato, proložené proklady do max. výšky 2m.
2. Tvar L. nastojato se zajištěním proti překlopení.
3. Tvar U dnem vzhůru, příp. otočené max. ve dvou vrstvách. Manipulace běžnými zdvihacími prostředky za závěsná oka nebo otvory, desky bez závěsných ok podvazy.

Předpisy
ČSN EN 13 369, ČSN EN 206-1, PNP C 01/IZE, vyhl. SÚJB č. 307/2002 sb.

Certifikát : č. 050 – 007028
STO : č. 050 – 007024 platnost do 30.9.2009
RÁMOVÉ PROPUSTKY
Popis – schéma
Propustky jsou velkorozměrové dílce krabicového tvaru volitelného průřezu vyrobené z vyztuženého betonu. Čela dílců rovná. Skladební délka 1 metr. Manipulace prostupy ve svislých stěnách.

Použití – manipulace
Používají se k vytváření propustí pod komunikacemi, kolektorů, lze je též použít jako šachtový dílec při vedení inženýrských sítí, jako jímky, výtokové rámy, mostky apod. Dílce jsou navrženy na užitné zatížení zeminou o mocnosti 0,8 – 9 m nad úroveň stropu ( zemina o objemové hmotnosti 2000 kg/m3 a úhlu vnitřního tření 30 stupňů) a ideálním vozidlem třídy A hmotnosti 60 tun (příp. B – 30t). Manipulace se provádí pomocí otvorů o průměru 40 mm ve svislých stěnách prvku . vhodnýmí závěsnými prostředky (závlač o průměru 30 mm, délky cca 400 mm, která je na jedné straně opatřena pevnou podložkou rozměru 100x100mm a na druhé straně volnou podložkou zajištěnou pojistkou). Manipulace i překlopení vždy za 4 oko náležité nosnosti. Skladování na zpevněné ploše ve výrobní poloze max. 2 kusy na sobě.

Předpisy
ČSN EN 13 369, ČSN EN 14 844, ČSN EN 206-1, PNP C03/IZE vyhl. SÚJB č. 307/2002

Prvky jsou standardně vyráběny z betonu C 30/37 XF2 a oceli R 10505. Požadavky na změnu světlosti, zatížení, použití nebo specifických podmínek je nutno konzultovat s výrobcem.

Certifikát : č. 1020 – CPD – 050016966
Protokol o poč. zkoušce typu : č. 050 – 016710