I. Účel a rozsah platnosti
Účelem těchto dodacích a platebních podmínek (dále jen „VDPP“) je stanovit rozsah podmínek,za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody,ve kterých je PREFA PRODUKT s.r.o. závod PŘEDMĚŘICE nad LABEM stranou prodávající (dále jen prodávající“) Tyto VDPP tvoří nedílnou součást každé objednávky nebo kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a platí za přijaté okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím nebo uzavřením kupní smlouvy a platí pro všechny dodávky zboží uskutečněného po 1.4.2003. Odchylky od VDPP platí jen tehdy, jsou-li v objednávce nebo v kupní smlouvě výslovně sjednány, případně jsou-li sjednány v jiné písemné formě.

II. Zboží
Zbožím se v těchto VDPP rozumí veškeré výrobky a služby nabízené prodávajícím k volnému prodeji. Pod pojmem zboží se rozumí výrobky sériově vyráběné neboli komerční a zakázkové. Komerční zboží se běžně dodává na základě objednávky podepsané kupujícím a potvrzené prodávajícím. Dodávky zboží vyrobeného na zakázku se realizují většinou na základě kupní smlouvy podepsané kupujícím a prodávajícím.

III. Ceny
Ceny veškerého zboží jsou smluvní. U komerčního zboží vycházejí z ceníku prodávajícího platného pro určité období. U zakázkového zboží jsou ceny kalkulovány na základě zadání kupujícího a jsou časově omezeny pro každou zakázku zvlášť se zřetelem na možné zvýšení cen vstupů (materiál, energie atd.) mezi předáním nabídky a uzavřením kupní smlouvy. Ceny zakázkových výrobků uvedené v ceníku prodávajícího jsou tedy pouze orientační. Ke všem cenám poskytuje prodávající rozsáhlý systém slev na základě samostatných podmínek pro poskytování slev stanovených jednotlivě na dané podmínky a pro dané období. Podmínky slev vztahující se k jednotlivým obchodům jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Všeobecně platí, že poskytnutí slev je podmíněno dodržením všech závazků kupujícího, a jsou proto vyúčtovány až následně a inkasovány kupujícím výhradně v dalších obchodech, a to maximálně do výše kupní ceny. K cenám se účtuje daň z přidané hodnoty (DPH) ve stanovené výši. Ceny jsou stanoveny franco (fco) příslušný odbytový sklad prodávajícího. V ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek určený v objednávce nebo v kupní smlouvě vč. paletizace. Obaly, proklady, palety účtuje prodávající ve faktuře podle skutečné výše. Při vrácení nepoškozených a funkčních vratných obalů vč. palet převzatých odbytovým skladem do 20 dnů od data odběru je dobropisována jejich celá fakturovaná cena.Při vrácení těchto obalů vč.palet do 30 kalendářních dnů bude vráceno ještě 80 %fakturované ceny.Při pozdějším vrácení bude prodávající rozhodovat podle vlastního uvážení. Dobropis vystaví prodávající do jednoho měsíce od vrácení za předpokladu, že kupující při jejich vrácení uvede v průvodním dokladu zakázkové číslo, číslo příslušného dodacího listu a datum jeho vystavení.

IV. Objednávky, kupní smlouvy, dodání a převzetí zboží
Veškeré dodávky zboží uskutečňované mezi prodávajícím a kupujícím se provádějí výhradně na základě písemných objednávek nebo kupních smluv. Základními doklady sjednaného obchodu jsou dále platný výpis z obchodního rejstříku kupujícího, zmocnění zástupce kupujícího, faktury a dodací listy. V případě prodeje za hotové, tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. prodejka za hotové. Objednávku zasílá kupující na formuláři prodávajícího, který je k dispozici na obchodním oddělení prodávajícího a dále na všech pracovištích prodávajícího oprávněných uzavírat obchody. Při vyplňování objednávky je možné se obrátit na obchodní zástupce prodávajícího nebo na pracovníky obchodního oddělení. Za písemnou formu odeslání objednávky a/nebo kupní smlouvy se považuje i telefax nebo e-mail, jehož pravost se zásadně ověřuje telefonicky. Současně však musí být originál těchto smluvních dokumentů odeslán poštou. Nepominutelným předpokladem kupních smluv na zakázkovou výrobu je objednávka kupujícího, jakož i dokumentace objednaného zakázkového zboží (např. výkres tvaru a výztuže) potvrzená prodávajícím. Tato dokumentace je nedílnou součástí kupní smlouvy. Po obdržení objednávky vystaví prodávající návrh kupní smlouvy s termínem jeho platnosti. Pokud kupující v době platnosti návrhu návrh kupní smlouvy potvrdí podpisem statutárního zástupce nebo prokazatelně zmocněné osoby a předá prodávajícímu ve znění navrženém prodávajícím, je kupní smlouva uzavřena, protože prodávající se zavazuje potvrdit okamžitě tuto kupní smlouvu. Prodávající nejpozději do 3 pracovních dní od data prokazatelného obdržení podepsaného návrhu kupní smlouvy od kupujícího zašle takto uzavřenou kupní smlouvu kupujícímu nejprve faxem nebo e-mailem a následně odešle originál poštou, či jej osobně předá zástupci kupujícího. K potvrzení objednávky a k podpisu kupních smluv jsou oprávněni za prodávajícího jeho statutární zástupci nebo zmocnění pracovníci obchodního útvaru prodávajícího v případě okamžitých prodejů komerčního zboží pracovník prodejního skladu. Součástí každé dodávky zboží je dodací list, který se vystavuje při odběru zboží v místě odběru, kterým je zpravidla odbytový sklad prodávajícího uvedený v objednávce nebo v kupní smlouvě. Pokud není v objednávce nebo v kupní smlouvě uvedeno jinak, dodává se zboží dle příslušných norem (ČSN, PNP, ). Kupující uvede v objednávce nebo v kupní smlouvě požadovaný termín odběru, který bude prodávajícím při potvrzení objednávky nebo při podpisu kupní smlouvy buď potvrzen, nebo bude určena lhůta, v které bude zboží na základě prokazatelného splnění závazků kupujícího, tj. po zaplacení zálohy nebo celé kupní ceny, připraveno k odběru. Zboží bude kupujícím připraveno k odběru v potvrzeném termínu a vydáno kupujícímu pouze na základě prokazatelného plnění všech jeho závazků vůči prodávajícímu. V případě, že prodávající nemůže dodat zboží ve sjednaném termínů z důvodů, za něž nenese odpovědnost (důsledky zásahu vyšší moci nebo úřední opatření), prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly. Při prodlení kupujícího s odběrem zboží více než dva týdny po termínu plnění, je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 0,1 % z ceny neodebraného zboží denně. V případě, že není mezi prodávajícím a kupujícím včas sjednán náhradní termín odběru zboží a prodlení kupujícího s odběrem zboží přesáhne 30 dní, je prodávající oprávněn kromě skladného neprodleně vyfakturovat celou zbývající částku kupní ceny, kterou kupující uhradí ve lhůtě splatnosti 15 dní. Neuhradí-li kupující do 15 dní vyfakturovanou část smluvní ceny , pak je prodávající oprávněn vydat zboží kupujícímu pouze v rozsahu zaplacené zálohy po odečtení sjednaných poplatků za skladné. V případě neuhrazení faktury na zakázkovou výrobu je prodávající oprávněn pozastavit veškeré další dodávky a zaplacené zálohy vyrovnat kupujícímu až po prodeji vyrobeného zboží jiným zákazníkům, aniž by tento krok byl považován za porušení potvrzené kupní smlouvy. Odběr zboží z určeného místa odběru provede kupující podle svých možností buď vlastním odvozem, nebo požádá kupujícího o zprostředkování dopravy dopravcem do stanice určení (po železnici) nebo na adresu příjemce (nákladními auty). Přesný čas přistavení vozidla na nakládku dohodne předem kupující s prodejním úsekem v místě odběru. Podle dohody s pověřeným pracovníkem prodávajícího uvedeným v objednávce uzavře smlouvu o dopravě s kupujícím buď dopravce sám, nebo písemně pověří uzavřením smlouvy o dopravě pracovníka prodávajícího. V takovém případě bude cena přepravy fakturována dopravcem kupujícímu.

V. Záruční doba a odpovědnost za vady
Prodávající poskytuje záruku za jakost prodávaného zboží podle příslušné normy provedení v trvání 6 měsíců ode dne sjednaného převzetí zboží. Tato záruční doba se prodlužuje pro smluvní prodejce na 12 měsíců ode dne prodeje zboží třetí osobě, nejdéle však na 18 měsíců ode dne převzetí od prodávajícího a pro stavební firmy na 24 měsíců od předání stavby třetí osobě, nejdéle však na 36 měsíců od převzetí zboží. Případnou zjevnou vadu zboží je kupující povinen neprodleně sdělit písemně prodávajícímu, nejdéle však do dvou týdnů ode dne odebrání zboží nebo ode dne předání zboží prvnímu přepravci a doložit reklamaci podrobným popisem závad a důkazy potvrzujícími její oprávněnost. Za zjevnou vadu se považuje mechanické poškození přede dnem přechodu nebezpečí na kupujícího, nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek případně sjednaných z hlediska vzhledu, rozměrů, kompletnosti a množství výrobků. V případě oprávněné reklamace řádně uplatněné v průběhu záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady, pokud se jedná o vadu odstranitelnou, případně na slevu z kupní ceny, pokud se jedná o vadu, která nebrání použití výrobku k původnímu účelu a kupující s tímto řešením souhlasí. Sleva se stanovuje dle rozsahu zjištěných vad a v součtu za dobu záruky činí maximálně 30 % z kupní ceny výrobku. V případě, kdy vada brání použití výrobku k původnímu účelu, má kupující nárok na bezplatnou výměnu zboží nebo na zrušení kupní smlouvy. Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným nebo neodborným použitím, manipulací, dopravou a skladováním výrobku u kupujícího.

VI. Platební podmínky
Prodávající je oprávněn při potvrzení objednávky nebo uzavření kupní smlouvy požadovat bankovní záruku nebo zaplacení zálohy až do výše 100 % kupní ceny. V tomto případě vystaví prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky nebo kupní smlouvy zálohovou fakturu s odečtením slevy za zaplacení celé kupní ceny předem. Rozsah zálohy a velikost slevy za platbu předem jsou odvozeny od objemu obchodů kupujícího s prodávajícím za posledních 12 měsíců a jeho platební kázně před uzavřením nové kupní smlouvy. Kupující je povinen v případě dodávek velkého rozsahu s částečnou platbou až po dodání zboží předložit Prodávajícímu písemné prohlášení o uznání dluhu podepsané statutárním zástupcem Kupujícího a notářsky ověřené nebo je nahradit bankovní zárukou. Při odběru zboží vystaví prodávající na základě dodacích listů druhou zálohovou fakturu na zbývající částku kupní ceny. Daňový doklad vydá prodávající kupujícímu po zaplacení celé kupní ceny. Všechny faktury mají obecně platnou lhůtu splatnosti 15 dnů od data vystavení, není-li v objednávce nebo v kupní smlouvě stanoveno jinak. Zaplacením se rozumí okamžik připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Množstevní slevy, které jsou přiznány kupujícímu z jednotlivých objednávek nebo kupních smluv, se poskytují jen při včasném splnění všech předchozích závazků objednatele, a budou proto vyplaceny při další potvrzené objednávce nebo kupní smlouvě. Stejně budou vyplaceny předsezónní a další termínem odběru podmíněné slevy s výjimkou úhrady celé ceny předem, kdy tyto slevy budou Kupujícímu vyúčtovány v kupní ceně okamžitě. Při neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou náhradu škody. Reklamace uplatněná po odebrání zboží neopravňuje kupujícího k zadržování plateb za zboží. V případě, že kupující neuhradí své předcházející závazky vůči prodávajícímu, má prodávající právo od dalších dodávek odstoupit, aniž by to bylo pokládáno za nedodržení podmínek objednávky nebo kupní smlouvy prodávajícím. Nedodržení platebních podmínek kupujícím opravňuje prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit a uplatňovat úhradu smluvní pokuty vč. náhrady přímých škod.

VII. Převody
Prodávající je oprávněn převádět přijaté závazky z potvrzených objednávek nebo kupních smluv za účelem jejich plnění při dodržení sjednaného provedení mezi jednotlivými výrobními partnery prodávajícího.

VIII. Přechod nebezpečí a vlastnické právo
Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odběru zboží kupujícím ze sjednaného místa odběru nebo okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny podle objednávky nebo kupní smlouvy. Do doby zaplacení má kupující ke zboží pouze dispoziční právo, není oprávněn zboží zastavit ani převést vlastnické právo na třetí osobu.

IX. Řešení sporů
Případné spory vzniklé z objednávek nebo z kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto VDPP, se pokusí smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že se spor nepodaří vyřešit přátelskou dohodou, bude spor předložen k rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové, nebude-li ze zákona stanovena výlučná příslušnost jiného soudu.

X. Závěrečná ustanovení
Pokud není v těchto VDPP stanoveno jinak, řídí se vzájemné smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, příp. dalšími závaznými předpisy. Případné změny a doplňky objednávek a kupních smluv lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními nebo pověřenými zástupci smluvních stran.